ประกาศผู้ชนะก ารเสนอราคา จ้า งต่ออายุการใช้ งานอุปกรณ์กระจ ายสัญญาณหลัก (core switch) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง (ศูนย์เทคโ นโลยีสารสนเทศแ ละการสื่อสาร)

core switch.pdf

Leave a Comment

Skip to content