ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๗๗,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด ำริ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอดอย สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content