ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๕๕,๐๐๐ ก ล้า โครงกรสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำ ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอจอ มทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๒ โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content