ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๗๗, ๐๐๐ กล้า โครงการสร้างปาสร้างรายได้ตามพระร าชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเ ภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content