ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๕๕, ๐๐๐ กล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระ ราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเ ภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๔ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content