ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๔๔,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระร าชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเ ภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content