ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๗๗,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราช ดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ ระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอ ฝาง จังหวัดเขียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content