ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า/สิ ่งของที่บรรจุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทค โนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) สำหรับการจัดก ารทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230329_0004.pdf

Leave a Comment

Skip to content