ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติง านกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื ่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๖ (สายปฏิบัติงานสายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

Leave a Comment

Skip to content