ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติง านกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการท รัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องท ี่จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่จังหวัดลำพู น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สายปฏิบัติงานสา ยที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content