ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อรถยนต์ราชการประเภทนั่งส่วนก ลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๔๐๐ -๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำ ลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัต ต์ ของส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

Leave a Comment

Skip to content