ประกาศผู้ชนะก ารเสนอราคา จ้า งซ่อมบำรุงเครื ่องปรับอากาศ จ ำนวน 2 เครื่อง (ห มายเลขครุภัณฑ์ ปม.60-012-01-0140-028 และ ปม.52-007-01-0140-0062) โ ดยวิธีเฉพาะเจา ะจง (ศูนย์เทคโน โลยีสารสนเทศแล ะการสื่อสาร)

DO.pdf

Leave a Comment

Skip to content