ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า งเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม ้เพื่อเพิรมพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไ ม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว) เพาะชำกล้าไม้ ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จังหวัดชุมพร จำนวน 325,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี))

frdsurat_005.pdf

Leave a Comment

Skip to content