ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า งก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. ในพื้นที่ป่าสง วนแห่งชาติ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหว ัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดร าคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักจัดการทรัพยาก รป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_004.pdf

Leave a Comment

Skip to content