ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแ ปลงที่ดิน (Shape file) ในการสำรวจ ครอบครองที่ดินใ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ( รายที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content