ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแ ปลงที่ดิน (Shape fle) ในการสำรวจ ครอบครองที่ดินใ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ( รายที่ ๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content