ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ราชการ ประเ ภทรถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแ บบดับเบิ้ลแค็บ ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน ต ำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเ ชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content