เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานวิเคราะห์น โยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนควบคุมไ ฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมางานววิเคราะห์ฯ.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบันทึกข้อม ูลด้านการส่งเสริมและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 อั ตรา ประจำส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมางานบันทึกข้อมูลฯ.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานด้านเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไ ฟป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานทำความสะอา ด จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานทำความสะอาด.pdf

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบริหารทั่ว ไป จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานบริหารฯ.pdf

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ … Read more