นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุม และมีเรื่องนำเสนอพิจารณา จำนวน 19 คำขอ โดยเป็นคำขอ ดังนี้

  1. คำขอการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 2 คำขอ(1 จังหวัด เนื้อที่รวม 42,994 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา) เห็นชอบ 2 คำขอ
  2. คำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 15 คำขอ(ราชการ 7 คำขอ เอกชน 8 คำขอ) เห็นชอบ 15 คำขอ

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content