สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระธาตุผาแดง ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนินท์ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณ จุดชมทิวทัศน์ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก และการออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการฟื้นฟูป่าบริเวณภายในและภายนอกโครงการฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงปลูกต้นไม้วงศ์ชบา (MALVACEAE) จำนวน 9 ต้น ในการนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการวนเกษตร สร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก และทอดพระเนตร นิทรรศการ ซึ่งกรมป่าไม้และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ราษฎรอาศัยและทำกินโดยไม่ทำลายป่า อีกทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับป่าโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้อง สามารถใช้ประโยชน์ในที่ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content