เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำน วน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ 28-30 ธันวาคม 2564) สำนักป้อง กันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ -ร่าง-รถบรรทุก 28 คันปี65.pdf TOR-ร่าง -รถบรรทุก … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชน แจกกล้าไม้มงคลทั่วประเทศ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชน แจกกล้าไม้มงคลทั่วประเทศ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบด … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกร ะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเ คลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรว จเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเล ขทะเบียน ฮจ 2123 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและ ซ่อมบำรุงรถยนต์ … Read more