ข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Comment

Skip to content