นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และ นายวิจารณ์ เสนสกุล ผอ.กลุ่มนิติการ (สำนักกฎหมาย) รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน จากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ได้มีความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีประวัติมายาวนานนับร้อยปี อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงและเข้าใจภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content