นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference โดยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมป่าไม้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพัฒนาระบบริหาร ด้วย

Leave a Comment

Skip to content