นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล หารือการเตรียมจัดประชุมเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง APUFM

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3/2564 เพื่อการจัดประชุม The Third Asia-Pacific Urban Forestry Meeting (3rd APUFM) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รับเชิญจาก FAOร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อร่วมจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่มประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค. 2564 ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยกรมป่าไม้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยมีหัวเรื่อง ประกอบด้วย Cooler cities ,Healthier cities , More inclusive cities , More biodiverse cities ,Safer cities and Wealthier cities ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เพื่อแบ่งส่วนรับผิดชอบในแต่ละ session เพื่อนำเสนอถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนองานวิจัย เป็นต้น

Leave a Comment

Skip to content