นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO conference โดยมี นางนิศากร งิ้ววิจิตร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมผู้แทนจากทุกสำนักในส่วนกลาง ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุม ทั้งนี้ นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอผลงานของผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ที่หน่วยงานในสังกัดเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ปรากฏว่าที่ประชุมได้พิจารณามอบรางวัล ดังนี้
  1. ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ได้รับรางวัล โล่ จำนวน 5 ราย
  2. ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ได้รับรางวัล เกียรติบัตร จำนวน 5 ราย
  3. ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ได้รับรางวัล หนังสือชมเชย จำนวน 13 ราย

Leave a Comment

Skip to content