นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 30 ของ ทส.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 30 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แอปพลิเคชั่น Zoom จากห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒณ์ ปกท.ทส เป็นประธาน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัด ทส. จำนวน 123 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒณ์ ปกท.ทส. ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานในกระทรวงฯ นี้ รวมถึงขอให้ทุกคนทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ พูดดี คิดดี ทำดี ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกันนี้ ก็ขอให้ทุกคนเจริญรอยตามแนวทางของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ทั้งในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content