นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 5 /2564 พร้อมนายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการโดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำกฎหมายของกรมป่าไม้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียด ดังนี้

  1. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า บำรุงป่า อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ….
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
  3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการดูแลรักษาและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของชุมชน พ.ศ. ….

1 thought on “นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้”

Leave a Comment

Skip to content