นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม โดยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference พร้อมผู้บริหารสำนักส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ตามประกาศของ ทส. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง100%ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติอาจจะมีบางกิจกรรมที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายใบสำคัญต่าง ๆ และงานสำคัญเร่งด่วน ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาความสำคัญและจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตามความจำเป็นโดยให้ปฏิบัติตามประกาศ ทส. อย่างเคร่งครัด
  2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ ในขณะนี้ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 73และยังไม่ได้รับเงินประจำงวด ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จำนวน 158 ล้านบาท ในขณะนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศกำลังจัดทำเอกสารขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว
  3. ในขณะนี้ ทส. เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของกลุ่ม พี-มูฟ และกลุ่มสมัชชาเกษตรกร ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  4. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน คาดว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564จะเริ่มดำเนินการได้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ในห้องสมุด (เดิม) เคลื่อนย้ายของออกก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไป
  5. สำหรับการจัดงานสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี ในปีนี้ คาดว่าถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่บรรเทา การจัดงานจะเป็นไปในลักษณะเรียบง่าย และมีการ conferenceไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักแทน

Leave a Comment

Skip to content