นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Video Conference

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ทราบเรื่อง การมอบอำนาจช่วง (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0908/141 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564) และคณะทำงานฯ ได้เสนอร่างระเบียบฯ เพื่อพิจารณา 4 ประเด็น ดังนี้

  • การแก้ไขเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีอนุญาตเพื่อทำเหมืองแร่ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ
  • ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า บำรุงป่า อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ….
  • รางระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ….
  • ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งป่าชุมชนต่อไป พ.ศ. ….

Leave a Comment

Skip to content