นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศและมีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังผู้บริหารสำนักในส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

  1. สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว 3 คณะมีการปรับลดวงเงินไปแล้วประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปรับลดในวงเงินที่น้อยนอกจากนี้ ยังคงเหลือชี้แจงอีก 2 คณะ ซึ่งเป็นงบบูรณาการท่องเที่ยว และบูรณาการน้ำคาดว่าจะไม่มีการปรับลดเพิ่มเติม
  2. ความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการหลวงของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักฯ ที่ 2 (เชียงราย) สำนักฯ ที่ 4 (ตาก) และ สำนักฯ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนในขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ
  3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมป่าไม้ ในขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 77 อยู่ในลำดับที่ 3 ของ ทส. ซึ่งอยู่ในลำดับที่ดีมาก สำหรับการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 4 ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด
  4. เรื่องเฟคนิวส์ ถ้ามีขอให้ทีมโฆษก ตั้งทีมสอดส่องข่าวปลอม หากเจอข่าวปลอมขอให้รายงาน อปม. ท่านปลัด ทส. และ ท่าน รมว.ทส. ตามลำดับอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงประเด็นที่เป็นข่าวจริง ทั้งนี้ ขอให้สำนักในภูมิภาค ช่วยกันสอดส่องข่าวปลอมแล้วรายงานส่วนกลางด้วย
  5. ตามประกาศของกระทรวง ทส. ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ขอให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับหน่วยงานในสำนักภูมิภาคทุกสำนัก ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

Leave a Comment

Skip to content