นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ การประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประเมินผลงานนวัตกรรมงานบริการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” คณะกรรมการประกอบด้วย นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าโดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

  1. Forest Farmer Digital Platform
  2. Green Market & delivery Platform
  3. Guarantee Tree
  4. Forest Ranger Buddy (FRB)
  5. Back to Tree
  6. RFD Ecotourism
  7. Dendro Camera

ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

Leave a Comment

Skip to content