นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทุกสำนักในส่วนกลาง และมีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

  1. การชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ของกรมป่าไม้ ผ่านไปด้วยดีและขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนข้อมูลในการชี้แจงได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการพิจารณางบประมาณในชั้นคณะอนุกรรมาธิการ อีก 7 คณะ และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการชี้แจง โดยเฉพาะกิจกรรมจัดการที่ดิน กิจกรรมงานด้านการอนุญาต กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในขณะนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ 77 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยที่ประชุมได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายในบางกิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้า
  3. ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบตัดไม้ และมีการสวมตอไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในหลายพื้นที่ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ทุกสำนัก สจป. จัดเตรียมกำลังในการลาดตระเวนและติดตามผลคดีต่าง ๆ ที่ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว และเตรียมข้อมูลให้พร้อมในการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
  4. ติดตาม เร่งรัด โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ขอให้ทุกสำนักรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้ประกอบในการประชุมกับ สอญ. ใหญ่
  5. ในปี 2564 กรมป่าไม้ ได้ประกาศป่าเพื่อนันทนาการไปแล้ว จำนวน 10 แห่ง โดยในปี 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีการประกาศเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 แห่ง
  6. ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักจัดการป่าชุมชน จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่สำรวจไว้ ในปี 2556 จำนวน 1,473 แห่ง ให้ สจป. พื้นที่ทุกแห่ง นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดตั้งวัดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content