นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานการประชุม เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้ ผู้แทนสำนักต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาคการป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ video conference โดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มีกำหนดจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งกรมป่าไม้รับผิดชอบการประชุม 2 การประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The 5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 21 และ 22 (The 21st and 22nd meeting of Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade: EGILAT21, EGILAT22)โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ยินดีที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวข้าต้น โดยผู้ร่วมประชุมได้หารือร่วมกันอย่างกว้างขวางในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content