นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือกรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่า เพื่อขอรับการการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมการประชุมหารือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็น

  1. ระเบียบและกฎหมายสำหรับการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิต สำหรับการดำเนินการโครงการในพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  2. การจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิตระหว่างชุมชนที่ดำเนินโครงการกับกรมป่าไม้
  3. การจัดทำMOUกับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟู และบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ป่าหลายประเภทของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนได้รับการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และหันมาปลูกป่า บำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยอธิบดีกรมป่าไม้มีความยินดีและตอบรับการทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ทั้งในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ป่าประเภทอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ และแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างการเร่งรัดออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินแก่กรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป่าชุมชนที่มูลนิธิฯ ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content