นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการของ ทส. ใน 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า อาคารเทียมคมกฤส นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และกองการอนุญาต เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในเขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัว อุดรธานี) โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดทำขอบเขตแปลงรวมของแต่ละชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่ก่อน 30 มิถุนายน 2541) พื้นที่ 3.9 ล้านไร่ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่หลัง 30 มิถุนายน 2541 และลุ่มน้ำ 1,2 (อยู่ก่อนและหลัง 30 มิถุนายน 2541) รวมพื้นที่ 8.6 ล้านไร่ การดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 ผลสำเร็จโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 และมาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ ครม. 23 มิย. 63 และ 11 พค. 64

Leave a Comment

Skip to content