นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564ซึ่งมีบุคลากรกรมป่าไม้ในส่วนกลางเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 49 คน ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาวบุคลากรของกรมป่าไม้ สำหรับนำไปใช้ในการวางกรอบแนวทางพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางสำคัญระดับประเทศ กระทรวง และหน่วยงาน นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผ่นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศทุกระดับด้วย

Leave a Comment

Skip to content