นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในประเด็น “กรมป่าไม้ กับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้าง นวัตกรรมภาครัฐ”

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้สัมภาษณ์กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากำลังคนคุณภาพของกรมป่าไม้ และนวัตกรรมในการบริหารงานของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนากำลังคนคุณภาพของกรมป่าไม้ โดยได้ชี้แจงกระบวนการและกลยุทธ์ในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของกรมป่าไม้ ซึ่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจของกรมป่าไม้ ทั้งในด้านการป้องกันรักษาป่าไ การเพิ่มพื้นที่ป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการป่าไม้ ซึ่งจะนำมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของกรมป่าไม้ ประกอบกับการพัฒนานวัตกรรมและนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงาน โดยได้ยกตัวอย่างการพัฒนากำลังคนคุณภาพ โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งจะมีกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้กรมป่าไม้ มีกระบวนการในพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และครอบคลุมทุกสายงาน โดยมีการประเมินความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนางาน รวมทั้งการจัดแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content