นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ออนไลน์ ซึ่งจัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่าน Application Zoom โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ซึ่งในปี 2564 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Gender Equality” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติเจ้าของผลงานที่ชนะการประกวด และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมทั้งเป็นการเเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น

Leave a Comment

Skip to content