หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมและพลังงาน โดยใช้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย (พ.ศ.2564)

Leave a Comment

Skip to content