นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายสำคัญของ ทส. ที่ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 กรมป่าไม้ ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดบริการให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
  2. การชี้แจงพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2ระดับกระทรวง คาดว่าปลายสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณางบประมาณของกระทรวง ทส. ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมในการชี้แจง
  3. ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทุกสำนัก ประสานงานกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และกองการอนุญาต ในการดำเนินการส่งมอบพื้นที่จัดโครงการ คทช. และเตรียมการส่งมอบพื้นที่ให้ คทช. จังหวัด ดำเนินการต่อไป
  4. กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจต้นไม้ใหญ่ในวัด โดยการสำรวจหาต้นไม้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป แล้วรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ในวัด โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม
  5. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ โครงการดังกล่าว สอญ. ใหญ่ ขอให้เร่งรัดจัดส่ง shape file ในพื้นที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากหน่วยงานใดไม่รายงาน ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ
  6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายในปลายไตรมาสที่ 3 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 77% โดยในขณะนี้กรมป่าไม้เบิกจ่ายได้ 60 % เป็นไปตามที่ ทส. กำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายในสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 % โดยกรมป่าไม้เบิกจ่ายได้ 6%

Leave a Comment

Skip to content