นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคนครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะประธานคณะทำงาน นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรูปแบบการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โครงการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน จะจัดสร้างบริเวณห้องสมุดกรมป่าไม้ (เดิม) ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณูปการต่อกิจการป่าไม้ไทยตลอดจนบันทึกและรวบรวมประวัติศาสตร์กรมป่าไม้และกิจการป่าไม้ของไทย เผยแพร่ประวัติและผลงานของอธิบดีกรมป่าไม้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผู้มีความสำคัญในกิจการป่าไม้ เพื่อให้บุคลากรด้านป่าไม้ ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับทราบและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์การป่าไม้ ที่มีมายืนยาวกว่า 125 ปีสำหรับรูปแบบ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “รักษาป่าส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย”โดยกำหนดออกเป็น 5 ส่วน ในรูปวงปีของต้นไม้ (Tree Ring) ลำดับเรื่องราวต่าง ๆประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทำไม้ ในประเทศไทย ส่วนที่ 2 ภารกิจในผืนป่า ส่วนที่ 3 ผู้พิทักษ์แห่งพงไพรส่วนที่ 4 Hall of Fame และส่วนที่ 5 พันธกิจกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content