นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่  3/2564  โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก  สำหรับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก และสำนักสาขา ทุกสาขา ประชุมผ่านระบบ Video Conference สรุปสาระสำคัญจากการประชุมดังนี้

  1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอเชิญชวนผู้บริหารส่วนกลาง ไปร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  2. ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปให้ข้อมูล ณ รัฐสภา สำหรับในหน่วยงานมอบหมายให้ทุกสำนักจัดเจ้าหน้าที่ ไปคอยให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม เพื่อสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนหากมีประเด็นที่พาดพิง
  3. กรณีการขุดล้อมไม้สักขนาดใหญ่ที่กรมทางหลวง ขอใช้พื้นที่เพื่อทำถนน ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) ขอให้ดำเนินการขุดล้อม และเคลื่อนย้าย ตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งประสานงานกับกรมทางหลวงอย่างใกล้ชิด
  4. การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้ เบิกจ่ายในภาพรวม  53.84%  อยู่ในลำดับที่ 5 ของกระทรวง ทส. สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เบิกจ่ายได้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อจะไม่กระทบ ต่อการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment

Skip to content