นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือภาคีเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายกสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ผอ.สมาคม IMPACT ผอ.สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD) รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการดำเนิน “โครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง: การนำและยกระดับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น” ซึ่ง IMPACT และ PASD จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากประเทศเยอรมนี ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ในพื้นจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ จำนวน 22 หมู่บ้าน ในส่วนของกรมป่าไม้มีผู้แทน สปต. สวพ. สสป. สจช. สจด. สศม. กนต. เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้มีข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากกรมป่าไม้และส่วนราชการอื่นอาจมีกิจกรรม แผนงาน โครงการต่างๆ ในพื้นที่แล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน โดยเฉพาะพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบ
เพื่อความไม่ซ้ำซ้อน และให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content