นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน AAR. การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

11 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่าพร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าด้วย ทั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและการควบคุมไฟป่า รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันระดมความคิด ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการป้องกันไฟป่า ของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content