นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีนายชาตรี รักษาแผน ผอ.ส่วนอำนวยการ นายสุทัศน์ เล้าสกุล ผอ.ส่วนวนวัฒนวิจัย นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้จัดทำโครงการวิจัย หรือมาตรการ ในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดนบุกรุกทำลาย ให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content