นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูป่าป่าชุมชนบ้านพุตูม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ CARE THE WILD ปลูกป้อง : PLANT & PROTECT

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูป่าป่าชุมชนบ้านพุตูม จังหวัดเพชรบุรี ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ CARE THE WILD ปลูกป้อง : PLANT & PROTECT โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบการสนับสนุนทั้งนี้ กรมป่าไม้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาคเอกชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือในทุกด้านนำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content