นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับ ทส. เพื่อซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีฯ

28 พฤษภาคม 2564 ณ. ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบแนวทางในการเข้าร่วมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการฯ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทบทวนและทำความเข้าใจโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ ให้ท่องแท้ ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร และจะต่อยอดอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมรองปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการทุกสำนักในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุม ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ กำกับ ดูแล ควบคุม การชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

Leave a Comment

Skip to content