นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด และป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม เพื่อนำมาบริหารจัดการนิคมสหกรณ์บางสะพาน ในรูปแบบเช่าที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2517  โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมหารือ สำหรับประเด็นการหารือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 1.5 ล้านไร่ ใน 13 นิคม14 ป่าทั่วประเทศ  โดยมีแนวทางในการหารือ 3 แนวทาง ได่แก่

  1. การจัดในรูปแบบ คทช. หรือ คทช.พิเศษ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประมวลเรื่องราวความเป็นมาพร้อมเสนอหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ดินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยื่นขออนุญาตตามปกติ (มาตรา 16)  ซึ่งประเด็นนี้จะต้องตั้งงบประมาณการปลูกป่าชดเชย
  3. มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลงดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปดำเนินการ ซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่ามีอำนาจให้ดำเนินการหรือไม่ ดังนั้น จากการประชุมหารือทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง ที่ 1 คือ ดำเนินการตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  ซึ่งแนวทางดำเนินการกรมป่าไม้ จะนำหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ในแต่ละอนุกรรมการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content