นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการมอบกล้าไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการมอบกล้าไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนักเข้าร่วมประชุมตามที่กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารส่วนกลาง เดินทางไปมอบกล้าไม้มงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ ประธานขอให้ผู้บริหารทุกท่านที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับกระทรวงต่าง ๆ จำนวน 20 กระทรวง เพื่อส่งมอบกล้าไม้ให้กับรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้น ๆ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำหรับกล้าไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักบริหารกลาง โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดเตรียมให้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ผู้บริหารภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Leave a Comment

Skip to content